سیم بکسل 7*18 (کنفی)

2020-11-10T13:11:19+03:30

 این موضوع که سیم بکسل 7*18 یکی از مهمترین اختراعات انسان در صنایع جابه جایی مواد می باشد بر همه ما اشنا است.  اما مهمترین موضوع در خرید سیم بکسل،